Branch Coordinators

Ahmedabad
Dr. Mahesh Makwana Dr. Nishant Dodiya
Andhra Pradesh
Dr. Vijay Rao Dr. P. R. Nandakishore
Ankleshwar
Dr. Bhaumik Achayra Dr. Vilas Patel
Delhi
Dr. Chandra Tripathi Dr. Sandeep Sharma
Goa
Dr. Buvaji
Jamsheddpur
Dr. Nabin Mahanta Dr. S. K. Bhatnagar
Karnataka
Dr. Naveen Ramesh Dr. Thyagaraju
Madhya Pradesh
Dr. Nandini De Dr. Rakesh Arya
Mumbai
Dr. Vandana Shinde DDr. J. A. Samuel
Oddisha
Dr. P. K. Nanda Dr. T. Mishra
Pune
Dr. Govinda Narke Dr. C. S. Shetty
Surat
Dr. Manohar Gemawat Dr. Aditya Paliwal
Tamilnadu
Dr. Sarangdharan Dr. Shiv Kumar
Raigad
Dr. G. D. Maheshwari Dr. Ghanshyam Dulera
Vadodara
Dr. Amit Patel Dr. Kishor Parekh Dr. P. C. Jain
Vapi-Silvasa
Dr. Gambhir Solanki Dr. Samir Vora
Vidharbha/Nagpur
Dr. Ajay Sood Dr. Ramvilas J. Malani
West-Bengal
Dr. Barun Kumar Sikdar Dr. Sudip Gupta

Countrywise Page Visit

Flag Counter